Stichting Wereldwinkel 's-Gravenzande is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), Fiscaal nummer: 804168751.

Jaarverslag 2017

KvK-nummer: 27238996

Doelstelling Stichting Wereldwinkel ‘s-Gravenzande
Op 20-09-1995 is de Stichting Wereldwinkel ’s-Gravenzande opgericht. De Stichting heeft ten doel zodanig bij te dragen tot de meningsvorming van de ingezetenen van de gemeente ’s-Gravenzande en omstreken dat deze zich bewust worden van de onrechtvaardige structuren in de wereld. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de exploitatie van een wereldwinkel.
Het tot verwezenlijking van het doel bestemde vermogen wordt gevormd door:

 • giften en donaties.
 • opbrengsten, voortvloeiend uit de exploitatie van de wereldwinkel.
 • hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten.
 • alle andere wettige baten.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

 • Missie van de Wereldwinkels
  Wereldwinkels onderscheiden zich van andere winkels doordat zij Fairtrade producten verkopen. Deze producten komen uit ontwikkelingslanden. Fairtrade is eerlijke handel. Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan en bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

 • Organisatie
  Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar. Bestuurders treden af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een, volgens het rooster aftredende bestuurder, kan opnieuw benoemd worden.

 • Beloningsbeleid
  De Wereldwinkel werkt uitsluitend met vrijwilligers. Aantoonbare kosten ten bate van de winkel kunnen gedeclareerd worden.

 • Financiën
  Het financieel beleid is gericht op het voortbestaan van de winkel. Er is geen winstoogmerk. Om een teruglopende omzet en oplopende kosten voor huur en energie het hoofd te bieden, wordt er actief gewerkt aan kostenbeheersing. Uitgaven ten bate van de exploitatie van de winkel worden weloverwogen gedaan en we gaan zorgvuldig om met het gebruik van licht, water en verwarming. Er wordt gevraagd om eventuele vrijstellingen voor verplichte bijdragen. Mogelijkheden om onderdelen van de bedrijfsvoering te laten sponsoren worden benut. Het feit dat we sinds 2012 een ANBI-beschikking hebben, helpt ons daarbij.

 


Verwante artikelen

 
 
Onthoud mij